image

Еуролинк Осигурување го обезбедува вашиот дом и вредните нешта во вашиот живот, и со полисата за домаќинско осигурување ви гарантира „кров над глава” во критичните моменти.

Во зависност од вашите потреби и можности можете да изберете осигурување само од основни ризици или истите да ги проширите со дополнителните ризици.

 

Основни ризици:

 • Пожар и удар од гром
 • Експлозија
 • Луња и град
 • Манифестации и демонстрација
 • Излевање вода од водоводна и канализациона инсталација
 • Паќање на воздушни летала
 • Провална кражба и разбојништво
 • Одговорност кон трети лица
 • Трошоци за нужно сместување


Дополнителни ризици:

 • Поплава, порој и високи води
 • Слегнување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Земјотрес
 • Стакло од кршење


Со полисата за домаќинско осигурување осигурени се градежниот објект, мебелот, како и техничката и компјутерската опрема.

Според висина на покритијата и вашите можности креиравме 3 вида на полиси за домаќинско осигурување: СТАНДАРД, КОМФОР и  МЕГА

Во табелата се дадени покритијата за секој од видовите посебно.

ШТО Е ОСИГУРЕНО?

СТАНДАРД

КОМФОР

МЕГА

Уметнички слики и скулптури

До 300 евра

До 1.000 евра

До 2.000 евра

Техничка опрема

До 500 евра

До 700 евра

До 900 евра 

Нужно сместување

До 750 евра

До 1.200 евра

До 2.000 евра

Провална кражба и развојништво

До 1.000 евра

До 6.500 евра

До 7.500 евра

Пари и други скапоцености во заклучени сефови

До 150 евра

До 300 евра

До 500 евра

Пари во незаклучени сефови

Х

Х

До 100 евра

Оружје со уредна дозвола

Х

До 500 евра

До 500 евра

Накит и други скапоцености во заклучени сефови

Х

До 250 евра

До 1.500 евра

Промена на брава во случај на изгубени клучеви при штетен настан

Х

До 100 евра

До 200 евра

Ненаселени објекти и викендици

Со 50% доплаток

Со 50% доплаток

Не се осигуруваат

Трошоци за копање и замена на цевка

Х

Х

До 200 евра

Вредност на опремата (непопишан имот)

Мин 30% 

Маx 70%

Мин 30% 

Маx 80%

Мин   30% 

Маx 100%

 

За полиса за осигурување на вашиот дом контактирајте го вашиот консултант за осигурување, контакт центарот "Еуролинк 24" на телефонскиот број 02 15 888 или на е-маил: eurolink24@eurolink.com.mk.

Купете осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување