image


КУПЕТЕ ДОМИ КОМПЛЕТ ПОЛИСА - "ЗАТОА ШТО СЕКОМУ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ"
 

Ова осигурување ја гарантира функционалноста на домот и обезбедува континуитет на комфорот на семејствата наспроти ризиците на кои тие секојдневно се изложени.

ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите се ВИСТИНСКИ КОМПЛЕТ, затоа што вклучуваат:

 • Полиса за осигурување домот и покуќнината
 • Полиса за осигурување на сите членови на домаќинството
 • Полиса за патничко осигурување за дел од членовите на семејството

Уникатноста на ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите за станбено осигурување се потврдува со низата осигурителни покритија што се единствени на македонскиот осигурителен пазар.

Полисата ДОМИ КОМПЛЕТ го осигурува имотот од следните ризици:

 • Пожар и удар на гром
 • Експлозија
 • Луња и град
 • Манифестација и демонстрација
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање вода од водоводни и канализациона инсталација
 • Провална кражба и разбојништво
 • Трошоци за нужно сместување

ДОМИ КОМПЛЕТ полисите, покрај стандардните ризици, покриваат и:

 • Трошоци за издавање нови документи за лична идентификација
 • Трошоци за изработка на нови клучеви
 • Земјотрес за станбениот објект и предметите во него
 • Кршење стакло
 • Осигурување од незгода на сите членови на семејството како последица на осигурен случај во станбениот објект
 • Патничко осигурување за дел од членовите на семејството
 • Осигурување домашни миленици.
Во текот на 2017 година, со секое купена ДОМИ КОМПЛЕТ полиса, имате можност да добиете кобрендирана Дајнерс Клуб - Еуролинк картичка со почетен кредитен лимит од 9.000 денари.

НОВО
Со склучување на договор за лојалност на три години со Еуролинк, Доми комплетот во првата година на осигурување чини 365 денари или 1 денар на ден, а втора и третата година на осигурување чинат 2.400 денари годишно или 200 денари месечно.

Доми Комплет пакетите за станбено осигурување гарантираат функционалност на домот и обезбедуваат континуитет на комфорот на семејствата наспроти ризиците на кои тие секојдневно се изложени.


Контактирајте го вашиот агент за осигурување за да купите полиса за целосно осигурување на вашиот дом и членовите на домаќинство.

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување