image

Со ДОМИ добивате осигурување на градежниот дел од вашиот дом од основните ризици: пожар, експлозија, излевање вода од цевки, град, луња, гром и сл.

Се препорачува:

  • За сите клиенти кои сакаат основна сигурност со ниска цена

  • За сите кредитобаратели како задолжителна документација за кредит

Премијата за ДОМИ полиса почнува од само 615 денари годишно!
 

Со Доми полиса, вашиот имот е обезбеден од следните ризици:

Полисата можете да ја купите преку вашиот агент за осигурување, на шалтерите на Комерцијална банка.

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување