NEWS

Доделена награда и признание на Еуролинк осигурување за развој и придонес на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа
food ...
Сакате да работите во една од најдобрите осигурителни компании во Р. Македонија? Поседувате вештини за продажба и сакате да постигнете повеќе?
food

Сакате да работите во една од најдобрите осигурителни компании во Р. Македонија? Поседувате вештини за продажба и сакате да пос...

OTHER NEWS

ACTIVITIES  -  SOCIAL RESPONSIBILITY

OTHER ACTIVITIES - SOCIAL RESPONSIBILITY
room 1
E-POLICY online

Бидете сигурни со нас 24/7 Немате време... Купете online полисаи бидете безгрижни .

E-POLICY online 24/7
room 2
Online Notice of loss

Ќе се Во случај на штета, истата може да ја пријави осигуреникот, односно оштетениот лично, по пошта, телефонски или по електронски пат. Пријавата на штета, осигуреникот, односно оштетениот, ja врши на образец *пријава на штета*.

Online Notice of loss

Purchase insurance online - fastest and safest to your insurance