Поддршка за клиенти: Продажба на полиси, пријава на штети и помош на пат.
КУПИ Е-ПОЛИСА
 

Купете Е-Полиса преку нашиот веб портал

 

 
ПРИЈАВИ ШТЕТА Online
 

Во случај на штета, истата може да ја пријави осигуреникот, односно оштетениот лично, по пошта, телефонски или по електронски пат.
Пријавата на штета, осигуреникот, односно оштетениот, ja врши на образец *пријава на штета*